Uprawnienia urlopowe osób niepełnosprawnych…

Gazeta Prawna , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

cze 27, 2007

Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym. Jeden dzień urlopu odpowiada wtedy ośmiu godzinom pracy. Tylko w przypadku pracowników niepełnosprawnych jest inaczej. Ich dzień urlopu może bowiem odpowiadać albo ośmiu, albo siedmiu godzinom pracy. Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności, jaki posiada pracownik. Od stopnia niepełnosprawności zależy też, czy będzie on miał prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego osobom niepełnosprawnym sprawia niekiedy pracodawcom kłopoty, szczególnie gdy zatrudniają oni niewiele takich osób. Również pracownicy mają czasami wątpliwości, jakie uprawnienia urlopowe im przysługują, tym bardziej że kwestie te regulują aż dwa akty prawne: ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i – w sprawach przez nią nieuregulowanych – kodeks pracy.

Na wstępie należy podkreślić, że nie wszystkie osoby niepełnosprawne mają szczególne – w porównaniu z pozostałymi pracownikami – uprawnienia urlopowe. Tylko pracownicy zaliczeni do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oprócz kodeksowego urlopu wypoczynkowego mogą liczyć na urlop dodatkowy w wymiarze dziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym. Z dodatkowego urlopu nie korzystają więc osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Urlopu dodatkowego nie otrzyma też pracownik niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni lub ma prawo do urlopu dodatkowego na podstawie innych przepisów niż ustawa o rehabilitacji, chyba że wymiar tego dodatkowego urlopu jest niższy od dziesięciu dni roboczych. Wówczas zamiast niego pracownikowi przysługuje urlop dodatkowy na podstawie ustawy o rehabilitacji.

Prawo do takiego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Przez dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy rozumieć datę wydania orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Tyle ustawa o rehabilitacji. W pozostałym zakresie pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne musi stosować przepisy kodeksu pracy. Oznacza to m.in., że:

prawo do następnych urlopów dodatkowych pracownik będzie nabywać co roku z dniem 1 stycznia,
jeśli pracownik niepełnosprawny zatrudniony jest na części etatu, wymiar przysługującego mu urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. Również urlop wypoczynkowy osobie niepełnosprawnej udzielany jest na zasadach określonych w kodeksie pracy, czyli w dni, które są dla niej dniami pracy zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy. Urlop udzielany jest w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Jeden dzień urlopu odpowiada ośmiu godzinom pracy. Tylko w przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności jest nieco inaczej. Wynika to z tego, że czas pracy osoby zaliczonej do wskazanych stopni niepełnosprawności (znacznego i umiarkowanego) wynosi siedem (a nie osiem) godzin na dobę i 35 (a nie 40) godzin tygodniowo. Ustalając godzinowy wymiar urlopu wypoczynkowego takich pracowników należy uwzględnić więc skróconą normę czasu pracy.

Więcej Gazeta Prawna.