Zadośćuczynienie dla rodziny ofiary przestępstwa…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

lip 6, 2007

Nieruchomość będzie można obciążyć służebnością przesyłu

Rodzina ofiary przestępstwa zmarłej na skutek uszkodzenia ciała otrzyma zadośćuczynienie. Natomiast nieruchomość będzie mogła zostać obciążona służebnością przesyłu.

W Sejmie odbyło się wczoraj pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej kodeks cywilny i kodeks postępowania cywilnego.

Obciążenie nieruchomości

Autorzy projektu zaproponowali możliwość obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować na niej urządzenia do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej. W ramach ustanowionej służebności przedsiębiorca korzystałby z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Nawet wówczas gdyby właściciel nieruchomości nie zgodził się na ustanowienie tej służebności, przedsiębiorca będzie mógł domagać się jej ustanowienia za odpowiednim wynagrodzeniem.

– Ustanowienie takiej nowej służebności jest wręcz konieczne – uważa adwokat Małgorzata Zamorska z Kancelarii bnt Neupert Zamorska & Partnerzy. Pozwoli to uniknąć prowadzenia wywłaszczeń w związku z koniecznością budowy na czyimś terenie urządzeń do doprowadzania i odprowadzania wody, gazu lub energii elektrycznej – dodaje.

Projekt reguluje też sprawę własności urządzeń do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej i zakłada, że nie będą one należały do części składowych nieruchomości, wówczas gdy wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Osoba, która zapłaciła za ich budowę, zostanie ich właścicielem. Jednak własność tych urządzeń mogłaby na żądanie właściciela albo przedsiębiorcy zostać przeniesiona na przedsiębiorcę, który przyłączył je do swojej sieci. W razie likwidacji przedsiębiorstwa służebność przesyłu wygaśnie.

Zadośćuczynienie dla rodziny

Druga ważna zmiana dotyczy wprowadzenia do kodeksu cywilnego możliwości ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę moralną przez rodzinę zmarłego na skutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w następstwie czynu niedozwolonego.

Więcej Gazeta Prawna.