Sąd cywilny nie przyzna zapłaty za przechowanie porzuconego pojazdu…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lip 10, 2007

Od momentu przejścia porzuconego pojazdu na rzecz Skarbu Państwa przedsiębiorca przechowujący ten pojazd może dochodzić zapłaty należności za parkowanie wyłącznie na drodze administracyjnej

Sąd Najwyższy w niedawnej uchwale (IICZP 47/07) uznał, że zapłaty należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa, na podstawie art. i3oaust. 10 ustawy z 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym nie można dochodzić przed sądem cywilnym.

Dotychczas nie było jasności w tej kwestii żywo zajmującej licznych przedsiębiorców, którzy na podstawie różnego rodzaju umów z policją czy organami administracji trudnią się usuwaniem z dróg pojazdów rozbitych czy porzuconych. Umowy takie są zawieranę na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych ł administracji z 2 sierpnia 2002 r. w sprawie usuwania pojazdów, wydanego z upoważnienia prawa o ruchu drogowym.

W art. rjoa tej ustawy wskazano, w jakich wypadkach pojazd musi lub może być usunięty z drogi na koszt właściciela. W myśl ust. 10 tego artykułu pojazd usunięty i nieodebrany przez uprawnioną osobę w terminie sześciu miesięcy

od dnia usunięcia uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd taki przechodzi na własność Skarbu Państwa automatycznie, z mocy ustawy. Orzeka o tym naczelnik właściwego miejscowo urzędu skarbowego, z tym że wcześniej musi powiadomić właściciela.

0 część zapłaty za parkowanie w okresie, w którym taki pojazd stał się własnością Skarbu, wystąpił do sądu cywilnego przeciwko Skarbowi Państwa Piotr Z. Ma on od lat podpisaną umowę o współdziałaniu w zakresie usuwania, przemieszczania i parkowania pojazdów wskazanych przez policję.

Sąd I instancji oddalił żądanie przedsiębiorcy. Sąd II instancji, do którego sprawa trafiła wskutek apelacji Piotra Z., uznał, że w sprawie tej występuje wątpliwość natury zasadniczej, a mianowicie, czy w ogóle dopuszczalne jest występowanie z tego rodzaju roszczeniami na drogę sądową, czy obowiązuje w kwestii zapłaty tryb administracyjny. 0 wyjaśnienie zwrócił się do SN.

W uzasadnieniu pytania prawnego sąd II instancji odwołał się m.in. do stanowiska, jakie w tej kwestii zajął Naczelny Sąd Administracyjny w dwu wyrokach z 8 września 2006 r. (sygn. IOSK 1184/05 i I OSK 1184/05). NSA przesądził w nich, że decyzja naczelnika o przejęciu porzuconego pojazdu ma charakter deklaratoryjny, tj. tylko potwierdza fakt przejścia własności na rzecz Skarbu i że Skarb jest obowiązany do zapłaty za parkowanie pojazdu od momentu, w którym stał się jego właścicielem. NSA nie miał też wątpliwości, że należność tę naczelnik urzędu skarbowego przyznaje przedsiębiorcy postanowieniem, od którego ten może się odwołać do izby skarbowej, a potem wnieść skargę do sądu administracyjnego. Słowem, że obowiązuje w tym zakresie tryb administracyjnoprawny.

Więcej Rzeczpospolita.