Wsparcie na zatrudnianie niepełnosprawnych…

GAZETA PODATKOWA , autor: Kinga Romas , oprac.: GR

lip 11, 2007

Dotychczasowe przepisy w sprawie zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem niepełnosprawnych miały przestać obowiązywać z końcem czerwca br. Jednakże na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 107, poz. 736) będą one obowiązywać do końca 2008 r. Jest to efektem przedłużenia przez Komisję Europejską terminu obowiązywania rozporządzenia Komisji 2204/2002/WE z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.

W związku z tym pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych mogą nadał składać wnioski o przyznanie wsparcia z tytułu zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudniania pracownika pomagającemu pracownikowi niepełnosprawnemu. Wnioski te należy składać do starosty (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Co ważne, trzeba w tym przypadku przedstawić informacje na temat pomocy publicznej uzyskanej z tytułu zatrudnienia, np. refundacji składek ZUS. Wzór wniosku znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy.

Więcej Gazeta Podatkowa.