Ważna data wydania, a nie doręczenia…

Rzeczpospolita , autor: Agnieszka Syczewska , oprac.: GR

sie 9, 2007

Sprawdzając, czy organ podatkowy mógł określić zobowiązanie podatkowe, czy się ono przedawniło, Istotna jest data wydania decyzji, a nie je| doręczenia

Tak 31 lipca br. orzekł WSA w Białymstoku (I SA/Bk 177/07).

Po przeprowadzonym w spółce postępowaniu kontrolnym dyrektor urzędu kontroli skarbowej 16 listopada 2006 r. wydał decyzję w sprawie VAT za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. W decyzji stwierdzono zaniżenie podatku należnego za te okresy rozliczeniowe, z uwagi na niezewidencjonowanie sprzedaży. Postępowanie kontrolne wykazało różnicę między ilością zakupionego towaru udokumentowaną fakturami VAT a ilością sprzedanego towaru stwierdzoną fakturami i paragonami oraz udokumentowanym zużyciem produktu na potrzeby własne przy uwzględnieniu stanów wykazanych przez spółkę w ewidencji księgowej. W związku z tym organ podatkowy określił podstawę opodatkowania w drodze szacunku.

Spółka wniosła odwołanie, w którym podniosła naruszenie przez UKS przepisów ordynacji podatkowej poprzez nierozpatrzenie całego zebranego materiału dowodowego, nieprzestrzeganie zasady zaufania, ustalenie wysokości podatku w kwocie odmiennej niż to uczynił podatnik, a także inne naruszenia proceduralne.

Izba skarbowa podzieliła w całości stanowisko UKS i decyzją z 21 grudnia 2006 r., doręczoną spółce 4 stycznia 2007 r., utrzymała w mocy jego rozstrzygnięcie.

W skardze do WSA spółka powtórzyła argumentację odwołania oraz powołała się na naruszenie art 70 § 1 oraz art 233 § 1 pkt 2 lit. a ordynacji podatkowej. Zdaniem skarżącej zobowiązanie w podatku VAT za miesiące od stycznia do listopada 2001 r. przedawniło się z upływem 2006 r.
 
Więcej Rzeczpospolita.