Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2020-09-30), autor: Wydział Ds. Komunikacji , oprac.: GR

październik 1, 2020
Trwają prace nad przyjęciem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030. Międzyresortowy dokument powstaje w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – donosi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 
Głównym celem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami jest włączenie tej grupy w życie społeczne i zawodowe na równi z innymi. Została ona ujęta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której przedstawiony jest model zrównoważonego społecznie rozwoju przy udziale wszystkich grup społecznych. 
 
Istotnym celem jest również wcielanie w życie postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, którą Polska ratyfikowała 25 października 2012 roku. Konwencja ta przewiduje zmianę podejścia do osób niepełnosprawnych z modelu medycznego, według którego są one postrzegane przez pewne ograniczenia fizyczne lub psychiczne, na model oparty na prawach człowieka, zgodnie z którym niepełnosprawnym trzeba zagwarantować wszelkie prawa tak, aby mogli funkcjonować w społeczeństwie na równi ze wszystkimi obywatelami. 
 
Pierwsze prace nad powstaniem dokumentu rozpoczęto już pod koniec 2016 roku. Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski, a w szczególności rozwój nowych technologii, informatyzacji, inwestycji i innowacji w sektorze produkcji i usług, połączony z inwestowaniem w kapitał ludzki stwarza warunki do skutecznego włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe na niespotykaną dotąd skalę. 
 
Obecnie w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają intensywne prace nad przygotowaniem ostatecznej wersji projektu strategii po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. 
 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji oraz Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa dostępna jest zaktualizowana wersja stanowiska w sprawie uwag zgłoszonych przez resorty i podmioty współpracujące.
Więcej na: www.pfron.org.pl