Telepracownik otrzyma sprzęt elektroniczny od pracodawcy…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

sie 22, 2007

Kodeks pracy określi obowiązki i uprawnienia telepracowników oraz ich pracodawców.

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji kodeksu pracy. Ma ona uregulować w prawie pracy zasady świadczenia pracy na odległość, czyli telepracę. Poparcie dla projektu nowelizacji kodeksu pracy zadeklarowały wszystkie kluby parlamentarne.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, w kodeksie pracy znajdzie się np. definicja telepracownika (nowy art. 67s par. 2). Zakłada ona, że cechą wyróżniającą go jest wykonywanie pracy regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem

środków komunikacji elektronicznej oraz przekazywanie wyników pracy przełożonym (zwłaszcza za pośrednictwem takich środków). Zatem sposób rozliczania się z wykonanej pracy zdecydowanie odróżnia tę formę wykonywania pracy od klasycznego stosunku pracy.

Projekt zakłada także, że firma nie może zmusić zatrudnionego pracownika do wykonywania pracy w tej formie. Telepracownikami będą mogły zostać nowo zatrudniane osoby i dotychczasowi pracownicy. W tym drugim przypadku pracodawca zaproponuje zmianę formy zatrudnienia, ale z inicjatywą zmiany warunków zatrudnienia będzie też mógł wystąpić pracownik. Pracodawca dostarczy telepracownikom sprzęt niezbędny do wykonywania pracy. Ma też pokrywać koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją tego sprzętu. W zamian będzie miał prawo do ulg podatkowych.

Na proponowanych rozwiązaniach mogą zyskać pracownicy, zwłaszcza niepełnosprawni lub osoby wychowujące dzieci.

– Ustawa jest jednak korzystna także dla pracodawców, bo nie będą musieli ponosić kosztów wynajmu powierzchni biurowej i pełnego wyposażenia i utrzymania stanowiska pracy – uważa Ewa Kopacz, przewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia.

Projekt ustawy przewiduje szeroki udział związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników w ustaleniu zasad zatrudniania telepracowników w danym przedsiębiorstwie. Aby stosować tę formę pracy, szef zakładu będzie musiał zawrzeć porozumienie z zakładowymi organizacjami związkowymi. Określi ono warunki korzystania z telepracy w ramach stosunku pracy.

Więcej Gazeta Prawna.