Mecenas może rozliczyć urzędówki w ramach własnej firmy…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

sie 23, 2007

Mecenas może rozliczyć urzędówki" w ramach własnej firmy

Adwokat, który świadczy pomoc prawną z urzędu, dostaje od Skarbu Państwa wynagrodzenie. Może to być jego przychód z działalności gospodarczej

To wnioski z dwóch wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, z 9 lutego (I SA/Lu 779/06) i 31 stycznia br. (I SA/Lu 781/06). Inaczej uważa Ministerstwo Finansów oraz izby skarbowe. Organy podatkowe kwalifikują wynagrodzenie za pomoc prawną z urzędu do działalności wykonywanej osobiście. Powołują się na art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof), mówiący o przychodach osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności".

Jaka jest różnica Przychody z działalności gospodarczej można opodatkować stawką liniową, można też odliczyć od nich koszty prowadzenia firmy. Działalność osobista to podatek według skali (nawet 40 proc.) z 20-proc. kosztami. Inaczej są też rozliczane. Od firmowych zysków sami płacimy zaliczki, przychody z działalności wykonywanej osobiście rozlicza płatnik.

Zawsze osobiście

Adwokat może wykonywać swoje usługi w kancelarii, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej. Świadczy też pomoc prawną z urzędu. Jak ją opodatkować

Zdaniem Ministerstwa Finansów (interpretacja z 4 września 2002 r., PB5/KD-033-317-2122/02) jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście. Art. 21 ust. 3 prawa o adwokaturze, mówiący o świadczeniu pomocy prawnej z urzędu, odnosi się bowiem podmiotowo" do adwokata, bez względu na sposób wykonywania zawodu. Nie ma znaczenia, czy robi to w ramach kancelarii, zespołu adwokackiego, czy też jako wspólnik spółki, gdyż to on osobiście świadczy pomoc prawną z urzędu. Jak czytamy w interpretacji: przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 updof. Ponadto należy podkreślić, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody, o których mowa w art. 13 pkt 6 updof. Powołany ostatnio przepis (w przeciwieństwie do art. 13 pkt 8 regulującego przychody z tytułu osobistego wykonywania usług na
podstawie umowy-zlecenia lub o dzieło) nie zawiera żadnych wyłączeń. Konsekwencją takiej kwalifikacji przychodu jest, spoczywający na sądach dokonujących wypłaty przedmiotowych kwot, obowiązek płatnika, określony w art. 41 ust. 1 updof".

Adwokat czy spółka

Podobnie uważa Izba Skarbowa w Łodzi. W interpretacji z 26 marca br. (PB I–3A117/IN-5/US/2007/FM) dotyczącej adwokata działającego w spółce partnerskiej stwierdziła: W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu nie istnieje jakikolwiek stosunek prawny, dotyczący świadczenia tych usług, którego stroną byłaby spółka, w której adwokat wykonuje swój zawód. Stosunek ten nie wiąże również spółki z sądem, zobowiązanym do zapłaty, ani z osobą, na rzecz której pomoc ta jest świadczona. Ponadto z faktu wyznaczenia w celu reprezentacji adwokata nie wynikają dla spółki jakiekolwiek obowiązki względem tych osób, w szczególności obowiązek świadczenia pomocy. Zatem spółka nie ma prawa domagać się z tego tytułu wynagrodzenia. Korzystanie przez wspólników spółki z jej infrastruktury wynika ze stosunków prawnych ukształtowanych na zasadzie dobrowolności pomiędzy wspólnikiem a spółką". Reasumując, wynagrodzenie adwokata z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu to przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Więcej Rzeczpospolita.