Wskaźnika i stawki…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

sie 23, 2007

Odpisy obowiązkowe w 2007 r.:

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy -804,60 zl

na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach -1072,80 zł

na jednego pracownika młodocianego:

– w I roku nauki – 107,28 zl

– w II roku nauki – 128,74 zł

– w III roku nauki – 150,19 zł

na jednego pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym -938,70 zł

Dobrowolne zwiększenie funduszu na każdego byłego pracownika będącego emerytem lub rencistą – 134,10 zł.

* KWOTY WOLNE OD POTRĄCEŃ

Kwota wynagrodzenia pracownika wolna od potrąceń w 2007 r:

* przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tyfutów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – 684,71 zł

* przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – 513,53 zł

* przy potrącaniu kar pieniężnych -616,24 zł

– przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy (za zgodą pracownika) – 684,71 zł

* przy innych potrąceniach (za zgodą pracownika) – 547,77 zł

* RYCZAŁTY I DIETY 2 TYTUŁU PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Diety i inne należności za podróże służbowe na terenie kraju wynoszą w 2007 r.: + dieta (pełna) 23 zł

* ryczałt za nocleg 34,50 zł

* ryczałt za dojazdy 4,60 zł