Co firma musi przekazywać urzędom…

Rzeczpospolita , autor: Paweł Wrześniewski , oprac.: GR

wrz 11, 2007

Jako przedsiębiorca masz obowiązek przekazywania urzędom informacji statystycznych dotyczących twoje) firmy. Niektórych nawet przez cały rok opasłe załączniki do nich, zawierające programy badań statystycznych. Obecnie obowiązuje rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (DzU z 2006 r. nr 170, poz. 1219 ze zm.). Znajdziesz w nim szczegóły dotyczące danych, które interesują administrację statystyczną, oraz terminy, w jakich powinieneś przekazać konkretne informacje.

Ważna jest też zawarta w rozporządzeniu informacja o wymaganych formularzach. Informacji statystycznej nie możesz bowiem przekazać jak bądź. Musisz korzystać ze specjalnych druków urzędowych. Ich wygląd określony został w rozporządzeniu w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 (DzU z 2006 r. nr 245, poz. 1781 ze zm.). Formularze znajdują się w załączniku do tego rozporządzenia. Jeśli nie chcesz albo nie masz czasu na jego wertowanie, możesz zajrzeć na stronę GUS. Pod adresem http://form.stat. gov.pl/formularze/2007/lndex.htm znajdziesz wszystkie urzędowe druki przeznaczone do sprawozdawczości. Wiele z nich możesz ściągnąć na swój komputer albo od razu wydrukować, wypełnić i przekazać urzędowi statystycznemu, a niektóre nawet wypełnić i przekazać drogą elektroniczną. Pamiętaj, że przekazując informację urzędowi statystycznemu, musisz posługiwać się swoim numerem REGON (art 30 pkt 1 usp).

Pamiętasz.jak przy okazji zakładania firmy starałeś się w urzędzie statystycznym o nadanie numeru REGON To niejedyny obowiązek statystyczny, jaki się wiąże z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorcę obciążają cię też inne powinności związane z gromadzeniem ogólnopolskich informacji o aktywności zawodowej obywateli.

0 co chodzi

Obowiązki statystyczne przedsiębiorców reguluje ustawa o statystyce publicznej (DzU z 1995 r. nr 88, poz. 439 ze zm.). Zgodnie z jej art 30 każdy podmiot gospodarki narodowej musi przekazywać – jednorazowo, systematycznie lub okresowo – informacje i dane statystyczne dotyczące prowadzonej działalności i jej wyników. Pod pojęciem podmiotu gospodarki narodowej ustawodawca rozumie osobę prawną jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Przepisy wymagają przekazywania Informacji statystycznych w formach I terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystyki publicznej oraz w przepisach wydanych przez prezesa Rady Ministrów.

Za informacje te nikt nie zapłaci. Wprost z ustawy wynika bowiem, że mają one charakter nieodpłatny.

Co i jak zgłaszać

Badania statystyczne prowadzone przez administrację statystyczną są bardzo obszerne i na tyle szczegółowe, że ustawa ich nie reguluje. Podstawowe znaczenie mają tu rozporządzenia, a przede wszystkim

Uwaga na kary

Pamiętaj, że za zlekceważenie i inne naruszenia obowiązków statystycznych grożą kary. Spóźniając się z przekazaniem urzędowi wymaganych prawem informacji, ryzykujesz grzywną – nawet do 5 tys. zł. Zachowanie takie jest bowiem wykroczeniem (art. 58 usp).

Grzywna może spotkać również tych, którzy odmówią przekazania danych (art. 57 usp).

Najsurowsze kary przewidziano jednak dla tych, którzy wprawdzie przekazują dane, ale wpisują tam nieprawdziwe informacje. Za takie zachowanie grożą nawet dwa lata więzienia. Jedynie w sprawach mniejszej wagi sąd może wymierzyć przedsiębiorcy karę grzywny (art. 56 usp).

Główny Urząd Statystyczny 3 września uruchomił nowy portal sprawozdawczy, który zastąpił dotychczasowy system formularzy elektronicznych.

Więcej Rzeczpospolita.