Wynajem kompletnych stanowisk pracy…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

paź 4, 2007


Praca w e-centrach różni się zarówno od tradycyjnego zatrudnienia w siedzibie pracodawcy, jak i od pracy świadczonej na odległość w domu pracownika. Łączy ona zalety obu, unikając zarazem problemów, jakie się z nimi wiążą. Bardzo istotne jest, że korzystanie z możliwości, jakie oddaje do dyspozycji przedsiębiorców e-centrum, ma charakter pomocy publicznej i w okresie realizacji projektu jest całkowicie nieodpłatne.

Rozwój elastycznych form zatrudnienia jest cechą rynku pracy europejskiego i światowego. Globalizacja i międzynarodowa konkurencja gospodarcza implikują dążenie pracodawców do obniżania kosztów prowadzonej działalności, w tym kosztów pracy; pracodawcy poszukują zatem nowych form produkcji i zarządzania. Zatrudnianie w tradycyjny sposób często wiąże się z koniecznością ponoszenia przez pracodawców zbyt wysokich obciążeń. Zróżnicowanie kosztów pracy powoduje natomiast zainteresowanie inwestorów rejonami, gdzie koszty te są najniższe. Metodą na powstrzymanie odpływu kapitału jest więc umożliwienie zatrudniania pracowników w bardziej elastyczny sposób. Istotną przyczyną powstawania nietypowych form zatrudnienia jest także postęp naukowo-techniczny, rozwój nowych technologii i form produkcji, wywierający wpływ na zmiany na rynku pracy. Pojawiają się nowe zawody i specjalności, zwiększa się zatrudnienie w sektorze usług. W pewnym sensie jest to wynik nieuchronności dziejowej, jak kiedyś przejście od społeczeństwa rolniczego do przemysłowego. Postęp w dziedzinie techniki ma bezpośredni wpływ na kształt stosunków zatrudnienia. Jako przykład można podać rozwój informatyki i łączności i ich wpływ na treść stosunków pracy, a zwłaszcza pojawienie się tzw. telepracy. W wielu przypadkach niezbędne jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników, posiadających specjalistyczną wiedzę. Ze względu na charakter świadczonej pracy, zatrudnienie takich pracowników różni się od tradycyjnego.

Więcej Gazeta Prawna.