Wniosek o świadczenie w drodze wyjątku można złożyć prezesowi ZUS albo w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Postępowanie w sprawach świadczeń wyjątkowych wszczyna złożenie wniosku o przyznanie takiego świadczenia. Wniosek może złożyć osobiście zainteresowany albo jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Gdy postępowanie wszczyna wniosek pełnomocnika, powinno być do tego wniosku dołączone pełnomocnictwo.

We wniosku należy podać dane osobowo-adresowe osoby ubiegającej się o świadczenie w drodze wyjątku, jak również wskazać rodzaj świadczenia, o jakie wnioskodawca się ubiega. Wniosek musi być podpisany.

Do wniosku o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku wnioskodawca, pełnomocnik albo przedstawiciel ustawowy powinien dołączyć wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (druk ZUS Rp-15). Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ZUS -http://www.zus.pl/pliki/formularzeAp15.pdf.

Konieczne uzasadnienie

W punkcie pierwszym oświadczenia wnioskodawca musi podać informację o przerwach i przyczynach przerw w ubezpieczeniu. W przypadku ubiegania się o rentę rodzinną w drodze wyjątku informacja ta musi dotyczyć osoby zmarłej. W punkcie trzecim oświadczenia należy opisać sytuację materialną ubezpieczonego oraz jego najbliższych członków rodziny (małżonka, dzieci i innych osób wspólnie zamieszkujących) oraz dodatkowe uwagi o sytuacji rodzinnej i materialnej członków rodziny, a w szczególności dzieci nieprowadzących wspólnego gospodarstwa domowego. Na potwierdzenie powyższych okoliczności należy przedłożyć stosowne zaświadczenia, np. z zakładu pracy – o wysokości wynagrodzenia, z urzędu pracy -o wysokości zasiłku dla bezrobotnych, z opieki społecznej -o kwotach świadczonej pomocy.

PRZYKŁAD: WNIOSEK DO ZUS

ZUS odmówił przyznania renty rodzinnej małoletniemu Marcinowi P. i pełnoletniemu Łukaszowi R Ich matka zastanawia się nad złożeniem wniosku do prezesa ZUS o rentę rodzinną w drodze wyjątku dla dwójki dzieci. Z uwagi na to, że Łukasz jest pełnoletni, w celu rozpatrzenia jego sprawy przez prezesa ZUS, powinien sam złożyć wniosek albo upoważnić do tego matkę.

W oświadczeniu należy też podać stan majątkowy ubezpieczonego, najbliższych członków rodziny i innych osób wspólnie zamieszkujących. Należy wykazać posiadane mieszkania, inne nieruchomości i ruchomości.

Więcej Rzeczpospolita.