Do 15 lutego br. – rozliczenie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Pracodawca, który w 2006 r. korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, powinien rozliczyć kwoty miesięcznego dofinansowania za okres roczny w terminie do 15 lutego 2007 r. Taki obowiązek wynika z art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.). Szczegółowe warunki i tryb przekazywania tego rozliczenia zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 232, poz. 2330 ze zm.). Z § 7 tego rozporządzenia wynika, że-pracodawca dokonując rozliczenia dofinansowania za okres roczny, posługuje się w szczególności danymi zawartymi w informacjach i wnioskach oraz w rozliczeniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za okres roczny (I1MF-D-R). Wzór tego rozliczenia określony jest w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Natomiast pracodawca będący przedsiębiorcą rozliczając dofinansowanie za okres roczny, posługuje się ww. danymi oraz danymi zawartymi w informacji o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, której wzór jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia (INF – D – Kz).