Gierałtowice pomagają przedsiębiorcom…

Nowiny Gliwickie , autor: . Mf , oprac.: GR

lis 8, 2007


Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w Polsce istnieje swoisty dualizm przepisów regulujących pomoc publiczną. Przede wszystkim obowiązuje bezpośrednio prawo wspólnotowe, które wyznacza zasady udzielania wsparcia. Ponadto obowiązuje ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, która wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, określa kwestie proceduralne i sprawozdawcze, związane z udzielaniem i monitorowaniem pomocy publicznej. Możliwość udzielenia pomocy ze środków publicznych istnieje nie tylko przez organy państwa, ale również przez samorządy terytorialne.

– W 2007r. w ramach wsparcia dla przedsiębiorców gminy Gierałtowice pomoc została udzielona w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, w zakresie umorzenia należności podatkowych. Zastosowano też ulgi w spłacie zobowiązań poprzez rozłożenie na raty, jak również w zakresie pomocy de minimis – wyjaśnia Gabriela Mączka z Referatu Podatków i Opłat w Urzędzie Gminy Gierałtowice.

Więcej Nowiny Gliwickie.