Czy szef może pytać o zarobki męża?

Money.pl , autor: Agata Okorowska , oprac.: GR

lis 21, 2007


Pomoc z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przydzielana jest w zależności od sytuacji materialnej pracownika. Ustalając ją pracodawca może zażądać danych o zarobkach współmałżonka.

Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest przez pracodawcę w celu zaspokajania potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych pracownikom i ich rodzinom oraz udzielania pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym pracownikom.

Nie wolno dawać „po równo”
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu powinna być uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tego funduszu. Kryterium socjalne przyznawania świadczeń z funduszu wskazuje, iż wykluczone jest przyznawanie ulgowych usług i świadczeń z Funduszu wszystkim zatrudnionym osobom w tej samej wysokości, według zasady ,,każdemu po równo”. Zasady i warunki korzystania przez pracowników i inne uprawnione osoby z usług i świadczeń finansowanych z funduszu socjalnego, jak też zasady przeznaczania środków z funduszu socjalnego na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa regulamin.

Regulamin ustalany jest przez pracodawcę ze związkami zawodowymi działającymi w zakładzie pracy, bądź w razie braku organizacji związkowej- z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.


Na sytuację materialną mają wpływ zarobki członków rodziny


Z uwagi na to, iż przyznawanie świadczeń socjalnych oraz ich wysokość uzależnia się od spełniania przez osobę uprawnioną kryteriów socjalnych, z których najważniejszym jest sytuacja materialna, w regulaminie socjalnym pracodawcy powinny być określone zasady dokumentowania sytuacji materialnej, rodzinnej i życiowej pracowników.


Przepisy prawa pracy nie określają, w jaki sposób należy dokumentować taką sytuację pracownika. Najczęściej jednak wymaga się złożenia przez pracownika oświadczenia o sytuacji dochodowej członków jego rodziny. Zdarza się, iż oświadczenie pracownika w tym zakresie powinno być uzupełnione o zaświadczenie o zarobkach współmałżonka bądź osób z nim mieszkających.


Wynika to z faktu, iż o sytuacji materialnej pracownika decydują nie tylko jego zarobki w firmie, ale także sytuacja dochodowa osób, które wraz z pracownikiem prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Więcej money.pl