Obowiązek rejestracji sprawozdań finansowych w KRS…

Money.pl , autor: Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawna , oprac.: GR

lis 21, 2007


Czy rejestracja sprawozdań finansowych spółek kapitałowych w Krajowym Rejestrze Sądowym jest obowiązkowa?


Tak. Przy czym nie jest to rejestracja, a jedynie wykonanie obowiązku złożenia tych dokumentów do akt rejestrowych. Dlatego opłata sądowa wynosi tylko 40 złotych tytułem wpisu sądowego (a nie 400 złotych) oraz 250 złotych za dokonanie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


Należy podkreślić, że sprawozdanie finansowe musi być złożone w oryginale i musi być podpisane przez osobę, która je przygotowała oraz przez wszystkich członków Zarządu. Do sprawozdania finansowego należy dołączyć oryginał: protokołu ze Zwyczajnego Zgromadzenia spółki z o.o. lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz – w przypadku przewidzianych prawem – oryginał opinii biegłego rewidenta.

money.pl