Renciści z firmą muszą ponowne zgłosić się do ubezpieczenia…

Gazeta Prawna , autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

gru 4, 2007


Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianach w opłacaniu składek od 1 stycznia.

Renciści z firmą muszą ponowne zgłosić się do ubezpieczenia

W przyszłym roku niepełnosprawni prowadzący działalność gospodarczą będą opłacać pełne składki na ubezpieczenie społeczne. Do 8 stycznia muszą wyrejestrować się z ubezpieczeń i ponownie zgłosić do ZUS.

Od 1 stycznia 2008 r. będą obowiązywać nowe zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby niepełnosprawne. Renciści prowadzący firmy muszą rozliczać i opłacać składki na zasadach ogólnych. Dopiero po opłaceniu składek mogą wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0 refundację składek na emeryturę i rentę. Z tego powodu renciści prowadzący firmy muszą zgłosić się do ZUS, aby najpierw wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zarejestrować jako płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Renciści, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. i korzystali dotychczas z finansowania składek przez PFRON, muszą:

wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia, podając jako datę wyrejestrowania 1 stycznia 2008 r. jeśli po 31 grudnia 2007 r. nadal będą podlegać ubezpieczeniom (czyli nadal będą prowadzić firmę), muszą złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA. Jako datę powstania obowiązku ubezpieczeń trzeba wpisać 1 stycznia 2008 r.

Ważne! Rencista prowadzący firmę musi wyrejestrować się z ZUS i ponownie tam zgłosić do 8 stycznia 2008 r.

Osoby te na druku ZUS ZUA muszą podać jeden z podanych niżej kodów tytułu ubezpieczeń: 05 10 xx wpisze przedsiębiorca, który nie ma ustalonego prawa do renty, a podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi kwota nie niższa niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a 05 12 xx ten, który opłaca składki od tej podstawy, ale ma prawo do renty,

05 70 xx poda właściciel firmy niemający ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, który korzysta z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (30 proc. minimalnego wynagrodzenia), a 05 72 xx ten, który opłaca składki od tej podstawy, ale ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Gdy ubezpieczony od 1 stycznia 2008 r. będzie podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu (w wyniku zaistnienia tzw. zbiegu tytułów ubezpieczeń) ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia powinno nastąpić na formularzu ZUS ZZA.

Więcej Gazeta Prawna.