Dokształcona kadra pracownicza i zwiększona przestrzeń…

Gazeta Wyborcza , autor: Agnieszka Danowśka , oprac.: GR

gru 11, 2007


Dotychczas unijne pieniądze rozdzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PArlP) trafiały najczęściej do organizatorów szkoleń. Teraz o dofinansowanie mogą starać się również małe i średnie firmy

W tym roku agencja pośredniczy w realizacji kilkunastu programów unijnych: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP), Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 Kapitał dla przedsiębiorczych”, Program Reformy Regulacji, Program polityki w zakresie pomocy publicznej na lata 2005-2010, Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007-2013 oraz Strategia dla przemysłu elektronicznego do roku 2010.

Część dotacji będzie lub obecnie jest przekazywana na kursy i szkolenia, np. ze SPO RZL na aktywizację zawodową kobiet bezrobotnych. Jednak PARP posiada także fundusze będące bezpośrednim wsparciem dla firm. W tym roku zrealizowano już m.in. program Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – dotacje na innowacyjne inwestycje”, którego głównym celem było wspieranie nowych inwestycji w firmach, które łączyły się ze zwiększeniem zatrudnienia. Granty można było uzyskać zarówno na budowę nowych pomieszczeń, jak i na modernizację bądź na zmiany dostosowawcze. Pieniądze trafiły również do firm, które chciały zmienić profil działalności lub rozszerzyć ofertę produkcyjną. Również ci, którzy chcieli uzyskać wsparcie unijne na początek działalności, mogli składać wnioski o dofinansowanie z tego programu.

Co w przyszłości

Na razie nie ma informacji, kiedy ruszą kolejne programy. I choć inaugurację części z nich zaplanowano na IV kwartał tego roku, nadal nie wiadomo, od kiedy można będzie składać wnioski o dopłaty. Dotyczy to m.in. programu Wsparcie projektów badawczych i celowych na rzecz przedsiębiorców” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach tego działania będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty badawcze lub te o szczególnym wymiarze społecznym.

Z tym programem związany jest również projekt PO IG 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w przedsiębiorstwach Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka”, który ma usprawnić wprowadzanie wyników badań z pierwszego programu w życie. Pieniądze trafią do przedsiębiorców m:in. na opracowanie procedur, norm, dokumentacji technicznej, na wstępne badania rynku, testy rynkowe i ich opracowania. W rym roku miał także ruszyć program Zarządzanie własnością intelektualną Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarką.

Więcej Gazeta Wyborcza.