Potwierdzanie rabatów niezgodne z konstytucją…

Rzeczpospolita , autor: Jolanta Kroner , oprac.: GR

gru 12, 2007


Przepis uzależniający pomniejszenie VAT o sumę udzielonych rabatów od potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niekonstytucyjny. Będzie jednak funkcjonował jeszcze rok

Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście w życie wydanego wczoraj wyroku, w którym orzekł, że § 16 rozporządzenia ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu VAT jest niezgodny z konstytucją.

Stwierdził, iż został on wydany z naruszeniem określonych w konstytucji zasad tworzenia aktów wykonawczych oraz nakazu ustanawiania ulg i ciężarów podatkowych tylko w ustawie.

Minister zmienił ustawę

Obliczanie, pobranie i odprowadzenie VAT do budżetu jest obowiązkiem sprzedawcy. Może on obniżyć podstawę opodatkowania, a efekcie VAT należny m.in. o prawnie udokumentowane i dopuszczalne rabaty i bonifikaty. Tymczasem zakwestionowany przez rzecznika praw obywatelskich fragment § 16 ust. 4 stanowi, że pozwala na to dopiero uzyskanie przez udzielającego rabatu potwierdzenia odbioru przez nabywcę faktury korygującej.

Zdaniem rzecznika minister przerzucił w ten sposób na sprzedającego obowiązki organów podatkowych i bezprawnie uzależnił jego prawo do obniżenia podatku należnego od potwierdzenia korekty.

– Jest to okoliczność niezależna od sprzedającego. Możliwe, że nie będzie on mógł zmniejszyć swojego VAT z powodów leżących po stronie kupującego – mówił na rozprawie w imieniu rzecznika praw obywatelskich dr Ryszard Zelwiański.

Poparła go prokurator Teresa Ostrowska, podkreślając, że nie wolno nakładać na podatników dodatkowych ograniczeń

w rozporządzeniu, gdyż jest to materia ustawowa. Hanna Majszczyk, dyrektor w Ministerstwie Finansów, przekonywała, że zakwestionowany przepis jest niezbędny i zapobiega nadużyciom.

Trybunał uznał, że wprowadzenie dodatkowego warunku do obniżenia VAT zmodyfikowało przepis na niekorzyść sprzedawcy, uzależniając jego prawo od okoliczności, na które nie ma wpływu. Przesunęło w czasie tę możliwość, a przy braku potwierdzenia odbioru korekty pozbawiło go ustawowego uprawnienia. Zdaniem TK rozporządzenie określiło istotny element konstrukcyjny podatku, co jest zastrzeżone dla ustaw (sygn. U 6/06).

ETS broni podatników

O zmniejszanie VAT o kwotę udzielonych rabatów, bonifikat i skont oraz sposobu ich potwierdzania podatnicy spierają się z organami skarbowymi od lat. Wypowiadał się w tej kwestii także Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie C-126/88 między Boots Company Commissioners of Customs and Excise (Wielka Brytania). Brytyjska spółka nie włączyła do podstawy opodatkowania kuponów potwierdzających udzielone klientom rabaty Uznała, że jej wynagrodzeniem z tytułu sprzedaży towarów były kwoty faktycznie otrzymane od klientów, czyli pomniejszone o rabaty ETS przyznał jej rację. Orzekł, że zgodnie z art. 11 (A) (3) (b) VI dyrektywy VAT (obecnie dyrektywa 112/06/WE) spółka miała prawo do obniżenia VAT o kwoty rabatów udokumentowanych okazanymi przez klientów kuponami.

Więcej Rzeczpospolita.