Renta rodzinna podlega ogólnym zasadom zawieszania i zmniejszania świadczeń z uwagi na osiąganie przychodów, określonym w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Pewne odrębności dotyczą jedynie sytuacji, gdy świadczenie to przysługuje więcej niż jednemu członkowi rodziny.

Przedstawione niżej zasady zawieszania i zmniejszania prawa do renty rodzinnej nie dotyczą osób, które ukończyły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i mają ustalone prawo do emerytury, ale pobierają rentę rodzinną jako świadczenie korzystniejsze. Renta takim osobom wypłacana jest w pełnej wysokości, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, począwszy od miesiąca, w którym osiągnęli wspomniany powszechny wiek emerytalny. Ograniczenie możliwości zarobkowania nie dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po osobach uprawnionych do rent dla inwalidów wojennych, a także rent dla inwalidów wojskowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

Osoby inne niż wyżej wymienione uprawnione do renty rodzinnej muszą liczyć się z tym, że ZUS zawiesi lub zmniejszy przysługujące im świadczenie w sytuacji, gdy ich przychód przekroczy określone przepisami progi zarobkowe. Warto przy tym zaznaczyć, że jeśli do renty rodzinnej uprawnionych jest kilku członków rodziny, przychód osiągany przez jednego z nich wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie tylko tej części renty, która jemu przysługuje. Nie ulegają natomiast zmianie wypłacane kwoty świadczenia przysługujące innym członkom rodziny, jeśli nie osiągają oni również przychodu w wysokości przekraczającej określony próg zarobkowy.

Więcej Gazeta Prawna.