Wystarczy wskazać obdarowaną organizację…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

gru 20, 2007


Osoby, które chcą się podzielić swoim podatkiem, nie muszą już biec na pocztę albo do banku. Teraz przelewem zajmie się urząd skarbowy.

Przypomnijmy, że status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać:

organizacje pozarządowe, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałąjące w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Muszą one prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promocja zatrudnienia, ekologia, nauka i edukacja).

Podatnik musi tylko wskazać w zeznaniu rocznym organizację, którą chce obdarować. Będzie więc łatwiej i wygodniej. Niestety, wesprzeć częścią swojego podatku można tylko jedną organizację. Będą też problemy z obdarowaniem konkretnej osoby, którą opiekuje się fundacja. Urzędy będą bowiem przekazywać wpłaty na główne konto organizacji, bez informacji, na jaki konkretnie cel mają być wykorzystane (pisaliśmy o tym w Rz” z 8 listopada i 3 grudnia 2007 r.).

Więcej Rzeczpospolita.