Do zwolnienia nie jest potrzebna akredytacja…

Rzeczpospolita , autor: Elżbieta Puławska , oprac.: GR

gru 27, 2007


Pracodawca, który finansuje edukację swoich pracowników, nie musi potrącać od tych świadczeń podatku. Nawet wtedy, gdy firma organizująca szkolenie nie ma akredytacji

Wprawdzie niektóre urzędy uważają inaczej, ale z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof) nie wynika moim zdaniem taki dodatkowy waninek.

Co mówi przepis

Co do zasady wartość świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji ogólnych pracownika jest dla niego przychodem ze stosunku pracy. Niezależnie od tego, czy ma skierowanie pracodawcy, czy nie. Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof zwolniona z podatku jest wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika”. Zwolnienie to nie dotyczy wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących mu z tytułu nauki w szkołach lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Dla kogo rozporządzenie

Do większości pracowników zastosowanie ma rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 22 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.). Wynika / niego, że pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych” rozumie się kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych, z wyjątkiem:

pracowników podstawowej działalności służby zdrowia,

nauczycieli i nauczycieli akademickich w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,

pracowników naukowych oraz badawczo-technicznych jednostek badawczo-rozwojowych, a także innych osób w zakresie unormowanym odrębnie w przepisach dotyczących podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego tych osób albo w układach zbiorowych pracy lub przepisach o wynagradzaniu pracowników.

Więcej Rzeczpospolita.