Nawet pawilon lub ciężarówkę można jednorazowo zaliczyć do…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

gru 31, 2007


Jednorazowa amortyzacja w wielu sytuacjach pozwala małym firmom na rezygnację z wieloletnich odpisów. W ten sposób można zaliczyć do kosztów nie tylko obrabiarkę czy komputer, ale także niezwiązany z gruntem pawilon.

Firmy spełniające kryteria małego podatnika oraz rozpoczynające działalność w danym roku podatkowym mają prawo dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. W ten sposób nie tylko upraszczają swoją księgowość, ale także mogą w jednym roku zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów nawet równowartość 50 tys. euro. Kwotę tę przelicza się na euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. Na 2008 r. limit ten wynosi 188 tys. zł. Istotne jest to, że przy określaniu tego pułapu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł.

Czego dotyczy ulga

Preferencyjne przepisy dotyczą środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Gdy ich wartość w trakcie roku nie przekracza 50 tys. euro, podatnik, co do zasady, ma prawo zaliczyć do kosztów całą wartość początkową. Gdy jest wyższa, to nadwyżkę trzeba amortyzować na zasadach ogólnych. Wtedy od następnego roku amortyzacji dokonuje się metodą degresywną lub liniową. Suma odpisów amortyzacyjnych w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów nie może przekroczyć wartości początkowej.

Podatnicy korzystający z jednorazowego odpisu mogą go naliczyć nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Należy pamiętać o jeszcze jednym ograniczeniu. Jednorazowa amortyzacja jest pomocą de minimis i stosuje się do niej wynikające z tego ograniczenia. Pułap tej pomocy określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (DzU WE L 379). Co do zasady pomoc ta nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat, ale np. w branży transportowej występują dodatkowe ograniczenia.

Środki trwałe wytworzone przez podatnika

Z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać nie tylko podatnicy, którzy nabyli środek trwały. Prawo do niej przysługuje także tym, którzy wytworzyli go we własnym zakresie. Potwierdza to interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z 26 kwietnia 2007 r. (I/415-16-372/07/ZDB). Wnioskodawca zapytał, czy w ten sposób może zaliczyć do kosztów komputer (serwer) złożony z kupionych w tym celu części. Wartość początkowa urządzenia wynosiła 20 tys. zł. Urząd skarbowy zgodził się, że w takiej sytuacji ulga przysługuje. Jednorazowa amortyzacja dotyczy bowiem środków trwałych wprowadzonych w danym roku do ewidencji. Nie ma więc znaczenia, że komputer nie został kupiony, tylko wytworzony. Prawa do ulgi nie zmienia także to, że do wytworzenia są wykorzystywane części kupione przed 1 stycznia 2007 r., kiedy to weszły w życie przepisy o jednorazowej amortyzacji.

Kiedy odliczenie nie przysługuje

Przepisy o jednorazowej amortyzacji nie obejmują wartości niematerialnych i prawnych. Prawo do ulgi nie przysługuje także w razie kupna środków trwałych zaliczonych do grup 0-2 KŚT środków trwałych, gdzie wymienione są m.in. budynki i budowle oraz lokale.

Wyłączenie to nie dotyczy jednak niezwiązanych na stałe z gruntem środków trwałych wymienionych w grupie 8 KŚT. Potwierdza to odpowiedź Urzędu Skarbowego w Rypinie z 13 sierpnia 2007 r. (PDIO–415/11/19/07/WL). Podatnik zapytał we wniosku o możliwość jednorazowego zaliczenia do kosztów odpisu od pawilonu handlowego o wartości 60 tys. zł. Urząd potwierdził, że przedsiębiorca ma do tego prawo, ponieważ ten środek trwały zaliczony został do grupy 8 KŚT.

Z interpretacji tej wynika jeszcze jeden ważny wniosek – nie ma przeszkód, aby dokonać jednorazowej amortyzacji od środka trwałego wprowadzonego do ewidencji na podstawie umowy leasingu finansowego.

Więcej Rzeczpospolita.