Po zasiłku chorobowym możliwe świadczenie rehabilitacyjne…

Gazeta Prawna , autor: Aneta Maj , oprac.: GR

sty 10, 2008


W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego należy złożyć w oddziale ZUS wniosek na druku ZUS Np-7 co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wykorzystaniu pełnego okresu zasiłkowego (182 dni albo 270 dni – gdy niezdolność była spowodowana gruźlicą):

jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności,

został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz orzekł, że rokuje on odzyskanie zdolności do pracy.

O stanie zdrowia uzasadniającym przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik oddziału ZUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego albo komisja lekarska ZUS, w przypadku wniesienia przez ubezpieczonego sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub zgłoszenia przez prezesa ZUS zarzutu wadliwości takiego orzeczenia. Orzeczenie lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej stanowi podstawę wydania decyzji w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego.

Okres wypłaty

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. W praktyce świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane na okres np. jednego, trzech albo ośmiu miesięcy. Ilekroć przy ustalaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego lub jego wysokości okres jest oznaczony w miesiącach, za miesiąc uważa się 30 dni.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy- również za dni ustawowo wolne od pracy.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),

75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,

100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego -jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży.

Jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego, w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu przyznanego świadczenia rehabilitacyjnego. Nie dokonuje się waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeżeli wskaźnik waloryzacji jest niższy niż 100 proc.

PRZYKŁAD OKRES POBIERANIA ŚWIADCZENIA

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby nieprzerwanie od 5 lipca 2007 r. do 2 stycznia 2008 r., wykorzystując pełny okres zasiłkowy wynoszący 182 dni. Od 3 stycznia 2008 r. przyznano jej świadczenie rehabilitacyjne na okres trzech miesięcy. Świadczenie to należy zatem wypłacać przez okres 90 dni od dnia przyznania, tj. przez okres od 3 stycznia do 1 kwietnia 2008 r.

Więcej Gazeta Prawna.