PFRON o refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej , autor: Służby Prasowe Ministerstwa , oprac.: GR

styczeń 24, 2008


KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 1 stycznia 2008 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zmieniające zasady udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz wprowadzające nowe formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnych rolników i rolników zobowiązanych do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za niepełnosprawnych domowników.

Dotychczas udzielana pomoc polegająca na finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne zastąpiona zostanie refundacją składek, co oznacza, że pracodawca w celu ubiegania się o refundację zobowiązany zostanie do terminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych w pełnej wysokości. Po opłaceniu należnych składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pracodawca będzie mógł zwrócić się do Funduszu o ich refundację składając dwa rodzaje dokumentów:

– miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych,

– wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc.

Powyższe dokumenty pracodawcy mogą składać w formie elektronicznej przez Internet, na zasadach analogicznych jak przy ubieganiu się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Pracodawcy dotychczas uprawnieni do finansowania składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych zachowają swoje uprawnienia, zarówno pod względem podmiotowym, co znaczy że znowelizowane przepisy obejmą grupę pracodawców aktualnie korzystających z tej formy pomocy, jak i przedmiotowym, co oznacza, że pomoc nadal dotyczyć będzie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a jej wysokość nie ulegnie zmianie. Zatem z refundacji składek skorzystać będą mogli pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej, pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, bez względu na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy zarejestrowani w Funduszu w celu ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń nie będą musieli ponownie rejestrować się na potrzeby ubiegania się o refundację składek.

Refundacja obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje również:
– osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą – na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota stanowiąca 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

– oraz niepełnosprawnym rolnikom i rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowej, chorobowej, macierzyńskiej oraz emerytalno-rentowej.

Rejestracja osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników i rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne (dotychczas nie zarejestrowanych w Funduszu) jest prowadzona od 2 stycznia 2008 r. przez Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa, na podstawie zgłoszeń osobistych bądź dokonanych za pośrednictwem poczty.

Również w styczniu 2008 r. na stronach internetowych Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce „SOD”) opublikowane zostały formularze zgłoszeniowe oraz zestawienia dokumentów niezbędnych do skutecznego zarejestrowania się.

Ponadto od 15 stycznia 2008 r. Fundusz uruchomił specjalną infolinię pod numerem: 0801 233 554 gdzie beneficjenci mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje dotyczące procesu rejestracji oraz wypełniania dokumentów koniecznych dla uzyskania refundacji składek.

przeczytaj rozporządzenia >>