Niedozwolone opłaty…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

mar 6, 2007

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej nie mogą pobierać opłat za wydawanie wniosków o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz informacji o stanie zdrowia – wynika z wyjaśnień resortu pracy i polityki społecznej. Opłaty takie w przypadku osób ubezpieczonych pobierane są przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej niesłusznie.

Darmowa diagnoza

W opinii ministerstwa wynika to z art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem świadczeniobiorcy na podstawie ustawy nie przysługują wprawdzie orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na jego życzenie, ale tylko, jeżeli nie są one związane z rehabilitacją. Ponieważ rehabilitacja, także lecznicza, realizowana jest w ramach turnusów rehabilitacyjnych, to zaświadczenia związane z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. .

Tylko zarejestrowane ośrodki

Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej (np. poza sanatoriami, ośrodkami uzdrowiskowymi). Organizatorom turnusów przysługuje dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przekazanie dofinansowania z PFRON następuje nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, pod warunkiem otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oświadczenia organizatora, które potwierdzi możliwość uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w danym turnusie.

Więcej Gazeta Prawna.