Refundacja kosztów szkolenia

Rzeczpospolita , autor: Anna Kopeć , oprac.: GR

mar 17, 2008


REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA JEST ZWOLNIONA Z PIT

Pracodawca nie musi naliczać i odprowadzać podatku od wypłacanego pracownikom zwrotu kosztów szkoleń. Muszą być one jednak obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych.

Spółka zwracała pracownikom koszty szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Nie naliczała od nich podatku dochodowego. Uznała, że są zwolnione z PIT. Skoro nie stanowią przychodu dla pracownika, spółka jako płatnik nie musi odprowadzać zaliczek na podatek. Powołała się przy tym na art. 21 ust. i pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), w zakresie, w jakim zwalnia z podatku wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

Organy podatkowe zakwestionowały jednak to stanowisko. Stwierdziły, że warunkiem zwolnienia z podatku zwrotu takich kosztów jest posiadanie przez placówkę organizującą szkolenia akredytacji kuratora oświaty.

Na decyzję spółka wniosła skargę.

Ze stanowiskiem spółki zgodził się WSA. Orzekł, że poniesione przez pracodawcę koszty niezbędnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nie są przychodem dla pracownika. Nie może on bowiem ponosić ciężaru kosztów związanych ze szkoleniami, które są dla niego obowiązkowe i niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności zawodowych na zajmowanym stanowisku.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 marca 2008 r.