Czy chory przedsiębiorca może wnioskować o ubezpieczenie chorobowe?

GAZETA PODATKOWA , autor: Dorota Wyderska , oprac.: GR

kw. 3, 2008


Gazeta Podatkowa z 3 kwietnia 2008 r. porusza problem zasiłków chorobowych dla przedsiębiorców. W artykule czytamy m.in.:

CZY CHORY PRZEDSIĘBIORCA MOŻE WNIOSKOWAĆ O UBEZPIECZENIE CHOROBOWE?

Każdy przedsiębiorca, który otwiera własną firmę, musi zgłosić się z tego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Do ubezpieczenia chorobowego zgłaszać się nie musi, bo jest ono dobrowolne dla tej grupy osób. Co jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca zachoruje i złoży w ZUS wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem razem ze zwolnieniem lekarskim? Czy ZUS uwzględni taki wniosek i obejmie go tym ubezpieczeniem? Czy wypłaci mu zasiłek stanowiący podstawę do zwolnienia z opłacania składek w okresie choroby?

Od kiedy ubezpieczenie?

Generalnie objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony (art. 14 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Ubezpieczony może być objęty ubezpieczeniem chorobowym od dnia wskazanego przez niego we wniosku, ale tylko wtedy, gdy taki wniosek zostanie złożony przez niego w terminie 7 dni od daty powstania obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (art. 14 ust. 1a ww. ustawy). W przypadku zatem osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia tej działalności.

Złożenie wniosku

Aby złożyć wniosek o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wystarczy przekazać do ZUS prawidłowo wypełniony formularz ZUS ZUA. Inaczej jest tylko wtedy, gdy osoba prowadząca działalność podlega już obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wówczas w pierwszej kolejności powinna przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. Dopiero po tym dokonuje zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych (w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) oraz ubezpieczenia zdrowotnego – na formularzu ZUS ZUA. Jako datę zgłoszenia do ubezpieczeń podaje wówczas datę wyrejestrowania z tych ubezpieczeń, podaną we wcześniej złożonym formularzu ZUS ZWUA.

Kiedy zasiłek chorobowy?

Ponieważ przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego…).

Więcej w Gazecie Podatkowej.