Świadczenie przedemerytalne po rencie?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kw. 14, 2008

CZY PO RENCIE MOŻLIWE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE?

Mam 56 lat oraz 22 lata składkowe i nieskładkowe. W marcu utraciłam prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do której byłam uprawniona w sumie przez sześć lat. Lekarz orzecznik ZUS uznał mnie za zdolną do pracy. Nie spełniam warunków do uzyskania wcześniejszej emerytury. Czy mogłabym starać się o świadczenie przedemerytalne?

TAK
Świadczenie przedemerytalne mogą również uzyskać osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, jeśli spełniają następujące warunki:

  • obierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięć lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyły co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni), udowodniły okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn,
  • zarejestrowały się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty.

Oczywiście również w tym przypadku konieczne jest spełnienie ogólnych warunków wymaganych do przyznania świadczenia, w tym uzyskania statusu osoby bezrobotnej i pobierania przynajmniej przez sześć miesięcy zasiłku dla bezrobotnych.

Więcej w Gazecie Prawnej z 14 kwietnia 2008 r.