Wnoszenie opłaty skarbowej będzie ułatwione…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

mar 8, 2007

Osoby, które nie zdążyły wykorzystać przed 1 stycznia 2007 r. znaków opłaty skarbowej, już wkrótce znów będą mogły je przyklejać na wnioskach o wydanie zaświadczenia czy zezwolenia

Jak dowiedziała się Rz", do uzgodnień międzyresortowych trafił już projekt nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej. Ma on -jak przyznaje Ministerstwo Finansów, autor proponowanych zmian – złagodzić negatywne skutki jej wejścia w życie (DzU nr 225, poz. 1635). Na jej podstawie z początkiem tego roku i bez żadnego okresu przejściowego zlikwidowane zostały znaki opłaty skarbowej. W efekcie z zapasami znaczków skarbowych pozostało wiele osób fizycznych i przedsiębiorców, którzy nie mogą ich ani wykorzystać, ani zwrócić.

Po protestach podatników interwencji rzecznika praw obywatelskich, który poprosił ministerstwo o wyjaśnienia, resort finansów w końcu uległ i na początku lutego zadeklarował pilną naprawę. Projekt nowelizacji, do którego dotarliśmy, jest spełnieniem tych zobowiązań.

Zgodnie z nim osoby składające wniosek o wydanie zaświadczenia, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, a także ubiegające się o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub składające dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa albo prokury będą mogły do końca 2007 r. regulować opłatę skarbową kupionymi wcześniej znaczkami. W tym czasie będzie też można wykorzystywać urzędowe blankiety wekslowe.

Ministerstwo Finansów chce ponadto, aby przy wykorzystaniu starych znaczków lub urzędowych blankietów wekslowych opłatę skarbową regulowali także przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów (art 61 § 1 ordynacji podatkowej).

Nowe przepisy będą też korzystne dla tych wszystkich, którzy po 31 grudnia 2006 r. wystąpili do organu o dokonanie czynności urzędowej czy np. wydanie zaświadczeń i zezwoleń, ale do dnia wejścia w życie tej noweli nie zapłacili należnej opłaty skarbowej. Będą mogli wykorzystać do tego znaczki skarbowe i urzędowe blankiety wekslowe. Kiedy to się stanie, nie wiadomo, bo projekt nie trafił jeszcze nawet do Sejmu. Wiadomo jedynie, że ustawa zacznie obowiązywać już od chwili ogłoszenia w Dzienniku

Ustaw, bez vacatio legis. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu projektu, nie będzie to naruszało zasady demokratycznego państwa prawa", bo w tym wypadku prawo będzie działało na korzyść obywateli. Teoretycznie parlament jest w stanie uchwalić ustawę jeszcze przed wakacjami.

Co ważne, zmiana ucieszy też samorządowców, bo ministerstwo chce precyzyjniej określić sposób regulowania opłaty skarbowej (art 8 obowiązującej ustawy). I tak, na mocy art 8 ust. 2, rada gminy będzie mogła nie tylko zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso, ale również ustalić termin płatności opłaty skarbowej dla inkasentów (np. w okresach tygodniowych czy miesięcznych). Z kolei w konsekwencji zmiany ust. 3 obowiązkiem adnotacji (potwierdzającej uiszczenie tej opłaty, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty) objęte zostaną wszystkie przedmioty opłaty skarbowej, np. pełnomocnictwa.

Pełnomocnikom ma być łatwiej dokumentować wniesienie opłaty skarbowej.Będą mogli poświadczać składaną kopię dowodu zapłaty.

Więcej Rzeczpospolita.