Jak zgłosić wniosek o rentę

ZUS , autor: ZUS , oprac.: GR

cze 24, 2008

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O RENTĘ PRZEZ UBEZPIECZONEGO – RENTA Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
www.e-inspektorat.zus.pl/26 maja 2008 r.

Renta przysługuje osobie niezdolnej do pracy, która pozostaje lub pozostawała w ubezpieczeniu społecznym, spełniła warunki określone przepisami dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych i okresów ubezpieczenia społecznego rolników oraz daty powstania niezdolności do pracy.

Warunku dotyczącego daty powstania niezdolności do pracy nie wymaga się od osoby całkowicie niezdolnej do pracy, która udowodniła okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.

Osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinna przedłożyć:

  • Dokument stwierdzający datę urodzenia,
  • Zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
  • Wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (dla osoby pracującej),
  • Dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy,
  • Dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe , nieskładkowe oraz okresy ubezpieczenia społecznego rolników,
  • Dowody potwierdzające wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń.

Postępowanie w sprawie wszczyna się na podstawie wniosku zgłoszonego w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS.

Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Korespondencja (decyzja) przekazywana jest zgodnie z wnioskiem osoby zainteresowanej, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały, zamieszkania – pobytu, adres do korespondencji lub do rąk przedstawiciela ustawowego.

Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS wydanego w sprawie o ustalenie uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Od decyzji organu rentowego przysługuje, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji, odwołanie do Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opracowanie: Adam Banaszek

przeczytaj pełny materiał >>