Mali podatnicy mogą mieć duże problemy…

Rzeczpospolita , autor: Wiesław Pomorski , oprac.: GR

mar 9, 2007

Definicja małego podatnika wydaje się czytelna i kompletna, jednak nie dla tego, który prowadzi działalność gospodarczą indywidualnie i jednocześnie w formie spółki osobowej (cywilnej lub jawnej) albo jest udziałowcem w kilku takich spółkach – dowodzi dr nauk prawnych, doradca podatkowy w Kancelarii Podatkowej POMORSKI w Płocku

Mali podatnicy mogą mieć duże problemy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2006 r. nr 217, poz. 1588; dalej: updf) wprowadziła od 1 stycznia 2007 r. nowe pojęcie małego podatnika. Jednocześnie przyznała mu pewne przywileje, np. możność rozliczania się z podatku dochodowego poprzez płacenie zaliczek kwartalnych zamiast miesięcznych (art 44 ust 3g) czy możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacji określonych środków trwałych do wysokości równowartości 50 000 euro tych odpisów (art22kust7).

20 lutego upłynął termin, w którym powinni oni zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, że zaliczki na podatek będą uiszczać za okresy kwartalne. Mogą z tym być kłopoty.

Każdy rodzaj przychodów

Małym jest ten podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 000 euro (dodany pkt 20 wart5a).

Definicja ta pozwala zaliczyć do tej kategorii podatnika, który osiąga każdy rodzaj przychodów ze sprzedaży (np. ze sprzedaży towarów, usług, wartości niematerialnych i prawnych itp.), w dowolnej formie organizacyjnej (np. jednoosobowo, w spółce cywilnej, ze współwłasności). Taki status będą mieli również podatnicy, którzy dopiero w bieżącym roku podatkowym zaczęli lub zaczną uzyskiwać przychody ze sprzedaży.

Jak obliczyć limit

Obliczając równowartość 800 000 euro, trzeba uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym, jak się wydaje, także zwolnione z podatku dochodowego. Nie powinny być natomiast wliczane przychody osiągane z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, niektóre dotacje lub dopłaty albo refundacje kosztów.

Więcej Rzeczpospolita.