Czy lekarz musi orzec niezdolność do pracy?

Gazeta Prawna , autor: Marek Opolski , oprac.: GR

paź 15, 2008

Gazeta Prawna z 14 października 2008 r. odpowiada na liczne pytania dotyczące ubiegania się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Wśród licznych odpowiedzi znajduje się również poniższa.

CZY LEKARZ ORZECZNIK ZUS MUSI ORZEC NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY?
Rzeczpospolita / 15.10.2008 / Marek Opolski

Niedawno zostałem uznany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności za osobę niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Będę chciał zgłosić wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy muszę jeszcze być badany przez lekarza orzecznika ZUS?

TAK
Warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy wymienione są w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Zgodnie z przepisami tej ustawy niezdolną do pracy jest osoba, która z powodu naruszenia sprawności organizmu całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do wykonywania pracy zarobkowej, a jej stan zdrowia nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Częściowa niezdolność do pracy orzekana jest wówczas, gdy dana osoba utraciła w znacznym stopniu zdolność do pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami, a całkowita wówczas, gdy nastąpiła u niej utrata zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Niezdolność do pracy stwierdza lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS, wydając odpowiednie orzeczenie. O ile dla celów orzekania o niepełnosprawności przez powiatowe i wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS o niezdolności do pracy jest traktowane na równi z orzeczeniami o niepełnosprawności, o tyle ustawa o emeryturach i rentach z FUS nie przewiduje takiej zależności. Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy możliwe jest wyłącznie na podstawie orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy wydanego przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS.

Więcej w Gazecie Prawnej z 15 października 2008 r.