NAJNIŻSZA PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK ORAZ KWOT SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE W STYCZNIU I LUTYM 2009 R. DLA NIEKTÓRYCH GRUP UBEZPIECZONYCH
www.zus.pl / 30.01.2009

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2008 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 712) – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2008 r. wynosiło 3190,35 zł. Na podstawie art. 81 ust. 2 w związku z art. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w styczniu i lutym 2009 r. dla:

– osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej* lub innych przepisów szczególnych,

twórców i artystów,

osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych,


wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2392,76 zł (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale 2008 r., włącznie z wypłatami z zysku).

W związku z powyższym składka na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń i luty 2009 r. nie może być niższa niż kwota 215,35 zł /tj. 9% podstawy wymiaru składki – zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych/.


* Od dnia 21 sierpnia 2004 r. na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).