Nowy program amortyzujemy, ale aktualizacja jest kosztem

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lt. 16, 2009


NOWY PROGRAM AMORTYZUJEMY, ALE AKTUALIZACJA JEST KOSZTEM
Rzeczpospolita / 16.02.2009 / Autor: Przemysław Wojtasik

Przepisy nie mówią nic o ulepszaniu wartości niematerialnych i prawnych (do których zalicza się prawa do programów komputerowych). Ulepszenie dotyczy tylko środków trwałych. Jeśli w wyniku aktualizacji powstanie nowa wersja programu, to mamy do czynienia z nową wartością niematerialną i prawną, którą trzeba amortyzować.

Wydatki poniesione na aktualizację użytkowanych programów stanowią koszt uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Gdyby jednak okazało się, że poniesione nakłady na modyfikację programów utworzyły nową wartość, konieczne będzie przekwalifikowanie tych nakładów oraz zaliczenie ich do wartości niematerialnych i prawnych, a także dokonanie korekty kosztów i odpowiedniego zwiększania podstawy opodatkowania.  

Czy wydatki na aktualizację programu komputerowego (przekraczające 3500 zł) można zaliczyć bezpośrednio do kosztów? Wydaje się, że jest to możliwe w przypadku aktualizacji, która związana jest z poprawą funkcjonalności poprzednio zainstalowanego oprogramowania.
Jedynie wtedy, gdy wraz z aktualizacją programu komputerowego udzielono nowej licencji bądź przeniesiono autorskie prawa majątkowe, należałoby uznać, że doszło do powstania nowej wartości niematerialnej i prawnej, a wydatek powinien być rozliczony poprzez odpisy amortyzacyjne.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lutego 2009 r.