Kiedy ZUS wypłaci zasiłek chorobowy

Rzeczpospolita , autor: Sylwia Wojciechowska , oprac.: GR

mar 2, 2009


KIEDY ZUS WYPŁACI ZASIŁEK CHOROBOWY
Rzeczpospolita / 27.02.2009 / Autor: Sylwia Wojciechowska
 
ZUS wypłaca zasiłki na bieżąco po stwierdzeniu uprawnień – nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków. Ubezpieczony prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany dostarczyć do ZUS zaświadczenie lekarskie  nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego istotne jest więc terminowe opłacanie składek, ponieważ ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie.

Roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego przedawnia się po upływie sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu, za który zasiłek przysługuje, ale jeżeli niewypłacanie zasiłku w całości lub w części było następstwem błędu ZUS, roszczenie o wypłatę zasiłku przedawnia się dopiero po upływie trzech lat.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 27 lutego 2009 r.