Czy świadczenia z ZFŚS można zamienić na urlop wypoczynkowy?

Państwowa Inspekcja Pracy , autor: PIP , oprac.: GR

mar 5, 2009


CZY ŚWIADCZENIA Z ZFŚS MOŻNA ZAMIENIĆ NA URLOP WYPOCZYNKOWY?

Jesteśmy firmą zatrudniającą 50 pracowników. W tym roku zamierzamy zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w zamian wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Czy takie działanie będzie zgodne z przepisami?

Odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszu, a więc zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą dowolnie kształtować wysokość odpisu na fundusz lub zdecydować, że fundusz nie będzie tworzony. Rezygnacja lub inne niż w ustawie określenie wysokości odpisu na fundusz wymagają dokonania odpowiednich zmian w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. Decyzja o rezygnacji z funduszu może zostać podjęta w dowolnym momencie.

Nie ma przeszkód aby w przepisach zakładowych wprowadzić inną formę realizacji świadczeń socjalnych w miejsce funduszu (np. określone świadczenie przysługujące pracownikom korzystającym z urlopów wypoczynkowych). Nie będzie to jednak świadczenie urlopowe, o którym mowa w ustawie o ZFŚS. Świadczenie takie mogą bowiem wypłacać jedynie pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Jeżeli więc pracodawca zamierza wprowadzić dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom korzystającym z urlopów, to należy pamiętać, że nie będzie ono podlegało zwolnieniu ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Ze składek zwolnione są bowiem tylko świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS – do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w ustawie.


Trudne zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych są analizowane na szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Info Baza
zobacz więcej >>