Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku

Gazeta Prawna , autor: Bartłomiej Raczkowski , oprac.: GR

mar 5, 2009


ODPRAWA POŚMIERTNA PO ZMARŁYM PRACOWNIKU
Gazeta Prawna / 26.02.2009 / Autor: Bartłomiej Raczkowski

Na mocy art. 93 Kodeksu pracy odprawa przysługuje członom rodziny zmarłego pracownika, jeśli pracownik umrze w trakcie trwania stosunku pracy lub po jego rozwiązaniu, jeżeli pobierał zasiłek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby.

Osobami uprawnionymi do otrzymania odprawy pośmiertnej są małżonek i inne osoby bliskie zmarłego, uprawnione do otrzymania renty rodzinnej zgodnie z art. 67-71 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Odprawa pośmiertna dzielona jest na tyle równych części, ile uprawnionych do niej osób. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od okresu zatrudnienia pracownika i wynosi równowartość jedno-, trzy- lub sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w zależności od tego, czy zmarły pracował odpowiednio: krócej niż 10 lat, od 10 do 15 lat lub powyżej 15 lat. Do okresu zatrudnienia pracownika wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła w drodze przejęcia zakładu pracy.

Opracowanie: Andrzej Jurczewski

Więcej w Gazecie Prawnej z 26 lutego 2009 r.