Jeśli z PIT-40 wynika nadpłata, zwraca ją pracodawca

Rzeczpospolita , autor: Joanna Bonecka , oprac.: GR

mar 7, 2009


JEŚLI Z PIT-40 WYNIKA NADPŁATA, ZWRACA JĄ PRACODAWCA
Rzeczpospolita / 06.03.09 / Autor: Joanna Bonecka

Rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku zwrotu należnej pracownikowi nadpłaty wykazanej w PIT-40. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 października 2008 r. (ITP-B2/415-779/08/AD).

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy, złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru (mowa o PIT-12), płatnik jest obowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku (czyli PIT-40).

Z rozliczenia rocznego czasem wynika nadpłata. To, w jaki sposób zwraca ją płatnik, określa art. 37 ust. 4 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że nadpłatę zalicza się na poczet zaliczki należnej za marzec, a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, to płatnik zwraca ją podatnikowi w gotówce. Zwrócone nadpłaty w gotówce płatnik potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R.

Gdy płatnik nie dopełni wspomnianych czynności, obowiązek zwrotu nadpłaty nie przechodzi na organ podatkowy. Oznacza to, że rozwiązanie umowy o pracę nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zwrotu należnej pracownikowi kwoty.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 marca 2009 r.