Płatnik ma trzy lata na pobranie wynagrodzenia

Rzeczpospolita , autor: Wiktoria Cieślikowska , oprac.: GR

mar 26, 2009


PŁATNIK MA TRZY LATA NA POBRANIE WYNAGRODZENIA
Rzeczpospolita / 24.03.2009 / Autor: Wiktoria Cieślikowska

Na mocy art. 28 § 1 ordynacji podatkowej płatnikowi przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Szczegółowe zasady ustalania tego wynagrodzenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu, które określa wysokość wynagrodzenia na 0,3% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Ordynacja podatkowa mówi jednoznacznie, że wynagrodzenie przysługuje tylko od podatków pobranych i terminowo wpłaconych. Wynagrodzenie jest pobierane poprzez potrącenie od kwoty podatków pobranych. Jest to jedyny tryb, jaki przepisy przewidują dla jego poboru.

Co ważne – jeśli w kwietniu 2009 r. podatnik zdecyduje się na pobranie zaległego wynagrodzenia (za 2007 r.), powinien potrącić je z bieżącej wpłaty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i skorygować deklarację PIT-4R za 2007 r. oraz przygotować wyjaśnienia do tej korekty. 

Terminem granicznym, za jaki płatnikowi przysługuje niedobrane wynagrodzenie, jest okres trzech lat od dnia, w którym nabył on prawo do pobrania wynagrodzenia. Jednak w przypadku potrącenia wynagrodzenia z bieżącej wpłaty płatnik powinien złożyć korektę deklaracji. W praktyce można w takiej sytuacji skorygować deklaracje za okres ostatnich trzech lat.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 marca 2009 r.