Można odliczyć wartość zakupu nowych technologii

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 23, 2009

Można odliczyć wartość zakupu nowych technologii
RZECZPOSPOLITA (2009-04-23) autor: KONRAD PIŁAT

Przedsiębiorcy mogą zmniejszyć swoją podstawę opodatkowania, odliczając wydatki poniesione na nabycie nowych technologii, przez co rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.

Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku. Nie można jednak uwzględnić wydatków zwróconych podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć połowy poniesionych wydatków. Kwota odliczeń nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z działalności gospodarczej.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w Rzeczpospolitej z 23.04.2009 r