Kompletny budynek w stanie surowym można amortyzować

Rzeczpospolita , autor: Michał Maszewski , oprac.: GR

maj 4, 2009

 

Należy przyjąć, że budynek lub budowlę można uznać za zdatną do użytku i kompletną z chwilą uzyskania stosownych pozwoleń na użytkowanie obiektu budowlanego.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym wprowadzono je do ewidencji (wykazu).

Według ustawy o PIT środek trwały, min. budynek podlega amortyzacji, gdy w dniu przyjęcia do używania jest kompletny i zdatny do użytku. Składnik majątku spełnia te kryteria, jeżeli jest wyposażony we wszystkie elementy konstrukcyjne umożliwiające jego funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Taki pogląd wyrażają organy podatkowe, m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 10 marca 2009 r. (IPPB1/415-39/09-4/KS).
Oznacza to, że budynek który został oddany do użytkowania na podstawie uzyskanej od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, spełnia warunek kompletności i zdatności do użytku. Tym samym według przepisów ustawy o PIT stanowi środek trwały podlegający amortyzacji.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 4.05.2009 r