Jak rozliczymy otrzymanie i zwrot dotacji

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

Maj 8, 2009

Przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidują liczne zwolnienia dla dotacji. Podatku nie trzeba odprowadzać od dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto zwolnione od CIT są kwoty otrzymane od agencji rządowych. Zwolnienia te nie mają jednak zastosowania do dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Przepisy o podatku dochodowym dzielą koszty na bezpośrednio związane z przychodami i koszty pośrednie. Te drugie to przede wszystkim wydatki związane z funkcjonowaniem firmy. Izba skarbowa potwierdziła, że do tej właśnie kategorii należy zaliczyć wydatki poniesione na przygotowanie wniosku o dotacje za usługi doradcze i koszt uzyskania promesy kredytowej. Jednocześnie uznała, że podlegają one potrąceniu w momencie poniesienia, a więc w dniu, na który ujęto taki koszt w księgach rachunkowych na podstawie odpowiedniego dowodu księgowego. Tak wynika z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o CIT.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dniu ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zdarzają się sytuacje, gdy firma musi zwrócić otrzymaną w poprzednich latach dotację.
Zwrot dotacji, uprzednio zaliczonych do przychodów zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były wykazane w ewidencji księgowej. Wtedy też trzeba zmniejszyć wysokość dochodów wolnych od podatku.

 

 

Opracowanie: Ewa Suszek

Wiecej w rzeczpospolitej z dn. 7.05.2009 r.