Pośpiech wskazany

GAZETA WYBORCZA-WARSZAWA , autor: Arkadiusz Adamkowski , oprac.: GR

lut 8, 2007

Pośpiech wskazany. Mniej czasu niż w poprzednich latach mają osoby niepełnosprawne na składanie wniosków o dofinansowanie. Zakup komputera, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bądź specjalnego oprzyrządowania do samochodu możliwe jest w ramach „Pegaza” i Komputera dla Homera”. Obydwa programy ogłoszone przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są skierowane do ludzi ze schorzeniami wzroku i narządu ruchu. Pegaz” ma pomóc w likwidacji barier transportowych i barier w komunikowaniu się utrudniających udział w życiu społecznym i zawodowym. O dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do auta mogą się starać ludzie pełnoletni z dysfunkcją narządu ruchu, pracujący lub uczący się, a w przypadku poszukujących zatrudnienia zarejestrowani w urzędzie pracy. Muszą mieć ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i prawo jazdy. Nie jest wymagany wkład własny występującego o dofinansowanie. Uwaga! Warunkiem jest, by kupiony samochód nie miał więcej niż trzy lata. O dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego mogą się starać dzieci, młodzież oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej niepełnosprawni z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych. Trzeba mieć ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Konieczny jest wkład własny -10 proc. O dofinansowanie do elektrycznego wózka inwalidzkiego mogą się starać dzieci, młodzież i dorośli, u których dysfunkcja kończyn dolnych (jednej lub obu) z jednoczesną dysfunkcją kończyn górnych (jednej lub obu) uniemożliwia poruszanie się na wózku o na-pędzie ręcznym. Potrzebne jest orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wkład własny wynosi tu 1 proc. ceny wózka. Wnioski w ramach „Pegaza” można składać tylko do końca lutego. Komputer dla Homera” ma pomóc w zakupie nowoczesnego sprzętu elektronicznego (urządzenia brajlowskie, lektorskie) wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem. Jest skierowany do osób niewidomych i niedowidzących, aby umożliwić im naukę, usamodzielnienie się, pracę. O dofinansowanie mogą się starać dzieci, młodzież oraz dorośli w wieku aktywności zawodowej, uczący się,
studiujący, pracujący albo zarejestrowani w urzędzie pracy. Też potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności. Wysokość udziału własnego zależnie od rodzaju zakupu waha się od 2 do 7proc.Wnioski można składać do 15 marca .Druki wniosków płocczanie dostaną w Ośrodku Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) przy ul. Wolskiego 4,pokój nr3, wszelkie informacje pod nr. tel. 024 364 02 60.Mieszkańcy powiatu płockiego ziemskiego odbiorą druki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku przy ul. Bielskiej 59, informacje pod nr. tel. 0 24 268 09 93.Uwaga! Można je też ściągnąć bezpośrednio z internetu: www.pfron.org.pl (na tej stronie internetowej są też informacje, jakie wnioskodawca musi spełnić szczegółowe warunki dotyczące m.in. dochodu).Druki składa się następnie osobiście albo listownie – decyduj e data
stempla pocztowego w siedzibie oddziału mazowieckiego PFRON, ul. Grójecka 19/25,02-021 Warszawa.