Jakie dokumenty potwierdzą zakupy od rolników ryczałtowych?

Rzeczpospolita (2009-05-18), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

maj 18, 2009


Firma, która kupuje produkty od rolników ryczałtowych wystawia faktury VAT-RR. Aby odliczyć zawarty w nich podatek, musi dopełnić formalności, które dotyczą nie tylko danych z samej faktury, ale także dowodu zapłaty.

Firma, która kupuje od produkty od rolników ryczałtowych czy takich, którzy nie zarejestrowali się w urzędzie skarbowym jako podatnicy rozliczający VAT, sama wystawia faktury i na ich podstawie odlicza VAT. W ten sposób powiększa należność o 6% podatku. Pieniądze te mają rekompensować rolnikom ryczałtowym brak możliwości odliczania VAT od zakupów związanych z produkcją rolną.

Przedsiębiorca zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę VAT-RR Oryginał tego dokumentu jest przekazywany dostawcy. Sama kopia faktury nie wystarcza jednak, aby nabywca mógł odliczyć VAT. Zgodnie z art. 116 ust. 6 ustawy o VAT muszą być spełnione dodatkowe warunki:

– nabycie produktów rolnych musi być związane z opodatkowaną dostawą,

– w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne należy podać numer i datę wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych trzeba wpisać dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty,

– zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, powinna nastąpić na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu.

Obecnie jeśli odbiorca wpłaca zaliczkę, to nie podaje na dokumencie przelewu numeru i daty faktury dokumentującej dostawę. Jeżeli zaliczka obejmuje całą kwotę należności z tytułu nabycia produktów rolnych to nabywca musi ponadto wystawić i wydać rolnikowi ryczałtowemu dokument potwierdzający nabycie produktów rolnych, w którym zostaną również wykazane dane identyfikujące dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego.

Rolnik ryczałtowy musi przechowywać przez pięć lat oryginały faktur VAT-RR oraz kopie oświadczeń składanych odbiorcom.

Opracowanie: Ewa Suszek

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 maja 2009 r.