Dodatkowe usługi finansowe wpływają na VAT…

Gazeta Prawna , autor: EWA MATYSZEWSKA , oprac.: GR

mar 19, 2007

Spółka, świadcząc usługi udzielania pożyczek, które stanowią uzupełnienie podstawowej działalności podatnika, powinna uwzględnić obrót wynikający z tych czynności przy dokonywaniu korekt VAT podlegającego odliczeniu.

JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA

Spółka zamierza udzielać odpłatnych pożyczek innym podmiotom. Pożyczki te będą oprocentowane i traktowane jako lokata kapitału nadwyżek wygospodarowanych przez spółkę, jako ekwiwalent lokat bankowych. Udzielanie pożyczek nie znajduje się w zakresie działalności spółki. Pożyczki będą udzielane sporadycznie, tym samym będą czynnościami, które nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym uzupełnieniem działalności podstawowej spółki. Czy spółka ma obowiązek uwzględniać obrót z tytułu świadczenia usług udzielania pożyczek przy dokonywaniu przez spółkę korekt podatku naliczonego podlegającego odliczeniu

ODPOWIEDŹ IZBY

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.; dalej ustawa o VAT) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest zobowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do

obniżenia kwoty podatku należnego. W art. 90 ust. 2 ustawy o VAT wskazano, że jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (z zastrzeżeniem ust. 10 ustawy o VAT).

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym.obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Do obrotu nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3 w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie – art. 90 ust. 6 ustawy VAT. Użyte przez ustawodawcę określenie sporadycznie nie zostało zdefiniowane na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług.

Z definicji słownikowych wynika, iż sporadyczny to występujący, pojawiający się od czasu do czasu; trafiający się bardzo rzadko, nieregularnie. Aby ocenić, czy dana czynność może być uznana za sporadyczną, należy wziąć pod uwagę nie tylko częstotliwość jej wykonywania, ale także to, czy stanowi ona uzupełnienie zasadniczej działalności jednostki.

W opisanym przypadku podstawową działalnością podatnika jest sprzedaż towarów chemicznych, tj. farb i lakierów. Dodatkowo spółka zamierza udzielać pożyczek innym podmiotom z nadwyżek środków wygospodarowanych przez jednostkę zamiast dokonywania lokat

bankowych. Podmiot nie ma wyszczególnionych w zakresie swojej działalności usług pośrednictwa finansowego. Usługi te -jak wskazała jednostka – wykraczają poza zakres czynności stanowiących jej przedmiot działalności.

Czynności udzielania pożyczek przez spółkę noszą cechy powtarzalności. Ewentualna sporadyczność tej działalności wynikać może z niesystematycznego osiągania zysków. Okoliczność ta nie przesądza jednak o sporadycznym świadczeniu usług, o których mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT. Usługi udzielania pożyczek stanowią uzupełnienie podstawowej działalności podatnika, w związku z czym obrót z tego tytułu powinien być uwzględniony w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT.

Więcej Gazeta Prawna.