Ile musimy oddać fiskusowi, gdy zamykamy firmę?

Rzeczpospolita (2009-06-15), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

czerwiec 15, 2009

Przedsiębiorca, który zdecyduje o zaprzestaniu działalności, musi pamiętać o rozliczeniach z fiskusem. W tym celu musi sporządzić remanent likwidacyjny, odpowiednio ustalić dochód i odprowadzić 10-proc. podatek dochodowy.

Przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają regulacje skierowane do osób, które chcą zakończyć działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o PIT w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej podatnik powinien ustalić dochód od pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, niebędących środkami trwałymi. W tym celu w pierwszej kolejności musi na podstawie cen zakupu ustalić ich wartość.

Następnie należy ją pomnożyć przez określony w tym przepisie wskaźnik. Podatnik oblicza go, dzieląc wysokość dochodu przez wartość przychodów, biorąc pod uwagę te dane z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności (chodzi o datę wskazaną w zawiadomieniu skierowanym do urzędu skarbowego). Jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił, to przyjmuje się dochód i przychód z roku podatkowego poprzedzającego rok, w którym nastąpiła likwidacja.

Przepisy nie wskazują, co zrobić, jeśli także wtedy firma ponosiła stratę. Skoro więc nie określają podstawy opodatkowania, to należy przyjąć, że nie ustala się dochodu i podatku.

Od dochodu ustalonego na wspomnianych zasadach przedsiębiorca odprowadza 10-proc. podatek. Jest on płatny w terminie płatności zaliczki za ostatni miesiąc prowadzenia działalności. Podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, podatek ten przekazują na konto urzędu skarbowego w terminie płatności zaliczki za ostatni kwartał prowadzenia działalności.

Ponadto w terminie płatności podatku likwidujący firmę przedsiębiorca musi złożyć w urzędzie skarbowym remanent likwidacyjny.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 czerwca 2009 r.