Bezczynność urzędu: Najpierw zażalenie, a dopiero potem skarga na bezczynność

Rzeczpospolita (2010-03-31), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

kwi 1, 2010

Przed wniesieniem do sądu skargi na bezczynność dyrektora izby skarbowej skarżący obowiązany jest do wyczerpania środków prawnych przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub rzecznik praw obywatelskich.

Stosownie do § 2 tego przepisu przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 31 marca 2010 r.