Jak uzyskać dotację z UE na własną firmę?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-05-14), autor: Beata Lisowska , oprac.: GR

maj 16, 2010

O dotację na własny biznes w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) może starać się każda osoba fizyczna, która ma pomysł na własną działalność a w szczególności osoby długotrwale bezrobotne, kobiety powracające lub wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie spowodowanej urodzeniem i wychowaniem dzieci, osoby do 25 lat i po 45. roku życia – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Jak informuje dziennik, dotacja jest pomocą bezzwrotną, pod warunkiem że nowe przedsiębiorstwo przetrwa na rynku rok. Przedsiębiorca, który założy firmę za środki z UE, przez pół roku może dodatkowo otrzymywać bezzwrotne wsparcie pomostowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty płacy minimalnej (obecnie 1317 zł), które może być przeznaczone na sfinansowanie m.in. składek do ZUS, kosztów najmu lokali, opłat telekomunikacyjnych, wydatków na media.

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu ani zaległości w spłacie zobowiązań.

Starając się o dotację, należy przystąpić do projektu realizowanego przez jednego z tzw. operatorów. Są to pośrednicy, których w drodze konkursu wybierają urzędy marszałkowskie lub wojewódzkie urzędy pracy.

Rekrutacja odbywa się na podstawie przesłanych operatorowi wniosków. Operatorzy już na etapie rekrutacji do projektu oceniają pomysł na biznes, m.in. pod kątem realności, trwałości i innowacyjności.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, podpisują deklarację udziału w nim i zostają dopuszczone do dalszego postępowania. Obejmuje ono szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz indywidualne i grupowe doradztwo dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Właśnie na podstawie szkolenia składa się w terminie wskazanym przez operatora wniosek o przyznanie mu dofinansowania wraz z biznesplanem. Decydująca jest jakość przygotowanego przez uczestnika szkoleń biznesplanu.

Warunkiem wypłaty dotacji jest zarejestrowanie działalności gospodarczej. Nie można jej zlikwidować ani zawiesić przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia. Jeżeli firma nie utrzyma się na rynku przez rok, środki finansowe przekazane uczestnikowi projektu powinny być przez niego zwrócone. Dotację można przeznaczyć na rozpoczęcie dowolnego rodzaju działalności gospodarczej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 14 maja 2010 r.