Jak poświadczać kserokopie dokumentów

Rzeczpospolita (2010-08-31), autor: WIK , oprac.: GR

wrz 1, 2010

Z żadnego przepisu prawa nie wynika obowiązek parafowania kserokopii na każdej stronie, brak takich paraf nie ma wpływu na ocenę wartości składanych dokumentów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dobrym sposobem poświadczenia  jest adnotacja „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub podobnej treści. Może być napisana odręcznie. Pod taką adnotacją musi być złożony podpis osoby poświadczającej (uprawnionej do składania takiego oświadczenia). Najlepiej, by poświadczenie to znalazło się na ostatniej stronie poświadczanego za zgodność z oryginałem dokumentu.

Dobrą (choć nie niezbędną) praktyką jest informowanie, ile stron się poświadcza, np. „poświadczam za zgodność z oryginałem pięciu stron”.

Pobierz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane »

Więcej w Rzeczpospolitej 31 sierpnia 2010 r.